فركانس شبكه‌ ماهواره‌اى
-----------------------------------------

تلويزيون تصوير ايران براى (آمريكا و كانادا)

Galaxy 19 Satellite
11960MHz , 22.000MS/s , 3/4 , Vertical

تلويزيون تصوير ايران (اروپا و خاور ميانه)

Eutelsat Satellite
11262MHz, 27500MS/s, 5/6, Vertical

تماس با شبكه تصوير ايران
------------------------------------------
شماره تلفن: ۳۳۹۹-۳۴۲-۸۱۸
وب سايت: http://tintv.net

شبكه تلويزيونى
---------------------------

برنامه پرتو نور بر روى شبكه تلويزيونى ماهواره‌اى تصوير ايران در اختيار شماست.

برنامه هاى شبكه تصوير ايران بر روى ماهواره گالكسى براى قاره آمريكاى شمالى: آمريكا و كانادا؛ و همچنين بر روى ماهواره ياهسات براى قاره اروپا و خاورميانه (در ايران) پخش مى‌شود.