برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ تعارضات اسلام فقاهتی با اسلام قرآنی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ تعارضات اسلام فقاهتی با اسلام قرآنی

پنجشنبه ۱۸ آگوست ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ تعارضات اسلام فقاهتی با اسلام قرآنی (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ تعارضات اسلام فقاهتی با اسلام قرآنی (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دین، دولت و حکومت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دین، دولت و حکومت

دوشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۲۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ دین، دولت و حکومت (پخش مجدد)