برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۲ مى ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ بحران دین داری غیراخلاقی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ بحران دین داری غیراخلاقی

پنجشنبه ۱۳ مى ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ بحران دین داری غیراخلاقی (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ بحران دین داری غیراخلاقی (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۶ مى ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ سیمای منفی جهان مدرن ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ سیمای منفی جهان مدرن ۱

دوشنبه ۱۷ مى ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ سیمای منفی جهان مدرن ۱ (پخش مجدد)