برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۸ مارچ ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خداشناسى عرفانى ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خداشناسى عرفانى ۱

سه شنبه ۱۹ مارچ ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ خداشناسى عرفانى ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ خداشناسى عرفانى ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ انقلاب ۵۷ و آرمانهای اولیه آن ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ انقلاب ۵۷ و آرمانهای اولیه آن ۲

پنجشنبه ۲۱ مارچ ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ انقلاب ۵۷ و آرمانهای اولیه آن ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ انقلاب ۵۷ و آرمانهای اولیه آن ۲ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۴ مارچ ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مصدق، الگويى براى سياست‌ورزى
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مصدق، الگويى براى سياست‌ورزى

دوشنبه ۲۵ مارچ ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ مصدق، الگويى براى سياست‌ورزى (پخش مجدد)