برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۹ فوريه ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ اوصاف آدميان ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ اوصاف آدميان ۱

پنجشنبه ۲۰ فوريه ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ اوصاف آدميان ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ اوصاف آدميان ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۳ فوريه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ حقوق بشر و تفاوتهای فرهنگی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ حقوق بشر و تفاوتهای فرهنگی

دوشنبه ۲۴ فوريه ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ حقوق بشر و تفاوتهای فرهنگی (پخش مجدد)