برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۱ ژانويه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خدا را چگونه تصور می‌کنیم!؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خدا را چگونه تصور می‌کنیم!؟

سه شنبه ۲۲ ژانويه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ خدا را چگونه تصور می‌کنیم!؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ خدا را چگونه تصور می‌کنیم!؟ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۳ ژانويه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهي به «راه طى شده» پس از ربع قرن
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهي به «راه طى شده» پس از ربع قرن

پنجشنبه ۲۴ ژانويه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهي به «راه طى شده» پس از ربع قرن (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهي به «راه طى شده» پس از ربع قرن (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۷ ژانويه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ خدا، انسان و تاريخ ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ خدا، انسان و تاريخ ۲

دوشنبه ۲۸ ژانويه ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ خدا، انسان و تاريخ ۲ (پخش مجدد)