برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲۳
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلى بازرگان ؛ پادشاهی خدا و رهبرانی که خدایی می‌کنند
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلى بازرگان ؛ پادشاهی خدا و رهبرانی که خدایی می‌کنند


چهارشنبه ۲۲ مارچ ۲۰۲۳
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى حمید انتظام ؛ شادی و لوازم آن
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى حمید انتظام ؛ شادی و لوازم آن


يكشنبه ۲۶ مارچ ۲۰۲۳
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ماه خدا ۲
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ماه خدا ۲