برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۵ مارچ ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱

پنجشنبه ۲۶ مارچ ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی و مسئولیت ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی و مسئولیت ۱

دوشنبه ۳۰ مارچ ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی و مسئولیت ۱ (پخش مجدد)