برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۳ جون ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سیمای ظاهر و باطن آدمی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سیمای ظاهر و باطن آدمی

پنجشنبه ۴ جون ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ سیمای ظاهر و باطن آدمی (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ سیمای ظاهر و باطن آدمی (پخش مجدد)

يكشنبه ۷ جون ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام

دوشنبه ۸ جون ماه ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام (پخش مجدد)