برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ تنازع رهبری با ملت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ تنازع رهبری با ملت


چهارشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ ﺍﺳﻼﻡ و ﺩﻣﻮﻛﺮﺍسى
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ ﺍﺳﻼﻡ و ﺩﻣﻮﻛﺮﺍسى


يكشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ کارنامه مبارزات سیاسی علمای شیعی معاصر
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ کارنامه مبارزات سیاسی علمای شیعی معاصر