برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ درسهای عاشورا برای مسلمانان امروز
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ درسهای عاشورا برای مسلمانان امروز

سه شنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ درسهای عاشورا برای مسلمانان امروز (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ درسهای عاشورا برای مسلمانان امروز (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ رانت خواری های کلان
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ رانت خواری های کلان

پنجشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ رانت خواری های کلان (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ رانت خواری های کلان (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ هويت ملى ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ هويت ملى ۱

دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ هويت ملى ۱ (پخش مجدد)