برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد

پنجشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۶ آگوست ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ کلنگی کردن تاریخ و فرهنگ ایران
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ کلنگی کردن تاریخ و فرهنگ ایران

دوشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ کلنگی کردن تاریخ و فرهنگ ایران (پخش مجدد)