برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۱ آپريل ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن و رمضان
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن و رمضان

پنجشنبه ۲۲ آپريل ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن و رمضان (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن و رمضان (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۵ آپريل ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دعاهای ماه مبارک رمضان
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دعاهای ماه مبارک رمضان

دوشنبه ۲۶ آپريل ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ دعاهای ماه مبارک رمضان (پخش مجدد)