برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ نشانه های تسلیم به خداوند ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ نشانه های تسلیم به خداوند ۱

پنجشنبه ۱۴ ژانويه ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ نشانه های تسلیم به خداوند ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ نشانه های تسلیم به خداوند ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۷ ژانويه ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اسلام و مسئله قدرت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اسلام و مسئله قدرت

دوشنبه ۱۸ ژانويه ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ اسلام و مسئله قدرت (پخش مجدد)