برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۹ آگوست ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻴﺴﺖ؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻴﺴﺖ؟

سه شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻴﺴﺖ؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻴﺴﺖ؟ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ مترجمین ممتاز قرآن به انگلیسی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ مترجمین ممتاز قرآن به انگلیسی

پنجشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ مترجمین ممتاز قرآن به انگلیسی (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ مترجمین ممتاز قرآن به انگلیسی (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ غایات عدالت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ غایات عدالت

دوشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ غایات عدالت (پخش مجدد)