برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۳ اكتبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان - فضيلت تواضع
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان - فضيلت تواضع

پنجشنبه ۱۴ اكتبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان - فضيلت تواضع (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۸:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان - فضيلت تواضع (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۷ اكتبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دین و قدرت در روزگار سلطنت ۲
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دین و قدرت در روزگار سلطنت ۲

دوشنبه ۱۸ اكتبر ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۸:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ دین و قدرت در روزگار سلطنت ۲ (پخش مجدد)