برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما

پنجشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ خلقيات ايرانى
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ خلقيات ايرانى

دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ خلقيات ايرانى (پخش مجدد)