برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ كدام اربعين!؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ كدام اربعين!؟

پنجشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ كدام اربعين!؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ كدام اربعين!؟ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ غایات عدالت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ غایات عدالت

دوشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ غایات عدالت (پخش مجدد)