برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۸ جولاى ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ حکمت سخن ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ حکمت سخن ۱

پنجشنبه ۹ جولاى ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ حکمت سخن ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ حکمت سخن ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۲ جولاى ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ملیت و مسئولیت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ملیت و مسئولیت

دوشنبه ۱۳ جولاى ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ ملیت و مسئولیت (پخش مجدد)