برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۴ ژانويه ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاه حمد و ستایش به جهان آفرین ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاه حمد و ستایش به جهان آفرین ۱

پنجشنبه ۲۵ ژانويه ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاه حمد و ستایش به جهان آفرین ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاه حمد و ستایش به جهان آفرین ۱(پخش مجدد)

يكشنبه ۲۸ ژانويه ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ جنبش های اجتماعی و انقلاب
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ جنبش های اجتماعی و انقلاب

دوشنبه ۲۹ ژانويه ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ جنبش های اجتماعی و انقلاب (پخش مجدد)