برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ درسهاى عاشورا براى مسلمانان امروز
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ درسهاى عاشورا براى مسلمانان امروز

سه شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ درسهاى عاشورا براى مسلمانان امروز (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ درسهاى عاشورا براى مسلمانان امروز (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ محرّم از منظر آزادى و امنيت
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ محرّم از منظر آزادى و امنيت

پنجشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ محرّم از منظر آزادى و امنيت (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ محرّم از منظر آزادى و امنيت (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ نقدپذيرى قرآن و پيامبر ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ نقدپذيرى قرآن و پيامبر ۲

دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ نقدپذيرى قرآن و پيامبر ۲ (پخش مجدد)