برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۱ فوريه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ نوانديشى دينى ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ نوانديشى دينى ۱

سه شنبه ۱۲ فوريه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ نوانديشى دينى ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ نوانديشى دينى ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۳ فوريه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷!
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷!

پنجشنبه ۱۴ فوريه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷! (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷! (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۷ فوريه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ پارادكس اسلام و انقلاب
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ پارادكس اسلام و انقلاب

دوشنبه ۱۸ فوريه ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ پارادكس اسلام و انقلاب (پخش مجدد)