برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۱ اكتبر ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۲

پنجشنبه ۲۲ اكتبر ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۲ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۵ اكتبر ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اتحاد اسلام
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اتحاد اسلام

دوشنبه ۲۶ اكتبر ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ اتحاد اسلام (پخش مجدد)