برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۹ جون ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ فلسفه دعا
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ فلسفه دعا

پنجشنبه ۳۰ جون ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ فلسفه دعا (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ فلسفه دعا (پخش مجدد)

يكشنبه ۳ جولاى ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ما و میراث شریعتی ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ما و میراث شریعتی ۲

دوشنبه ۴ جولاى ۲۰۲۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ ما و میراث شریعتی ۲ (پخش مجدد)