برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ دین و عرفان ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ دین و عرفان ۱

سه شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ دین و عرفان ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ دین و عرفان ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ خواندن کتاب آفرینش انسان
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ خواندن کتاب آفرینش انسان

پنجشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ خواندن کتاب آفرینش انسان (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ خواندن کتاب آفرینش انسان (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ گفتگو و ادب نقد
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ گفتگو و ادب نقد

دوشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ گفتگو و ادب نقد (پخش مجدد)