برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلى بازرگان ؛ خداحافظی با خدا!
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى عبدالعلى بازرگان ؛ خداحافظی با خدا!


چهارشنبه ۱ فوریه ۲۰۲۳
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ هدف خداوند از خلقت جهان چه بود؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ هدف خداوند از خلقت جهان چه بود؟


يكشنبه ۵ فوريه ۲۰۲۳
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ یکتاپرستی: آزادی بخش یا برده ساز ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ یکتاپرستی: آزادی بخش یا برده ساز ۲