برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱

پنجشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دلايل پايدارى استبداد
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دلايل پايدارى استبداد

دوشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ دلايل پايدارى استبداد (پخش مجدد)