برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۸ مى ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ صوفی ابن الوقت باش اى رفيق
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ صوفی ابن الوقت باش اى رفيق

پنجشنبه ۱۹ مى ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ صوفی ابن الوقت باش اى رفيق (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ صوفی ابن الوقت باش اى رفيق (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۲ مى ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دانش و ارزش ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دانش و ارزش ۲

دوشنبه ۲۳ مى ۲۰۲۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ دانش و ارزش ۲ (پخش مجدد)