برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ يادى دوباره از دكتر محمد مصدق
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ يادى دوباره از دكتر محمد مصدق

پنجشنبه ۱۵ مارچ ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ يادى دوباره از دكتر محمد مصدق (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۸:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ يادى دوباره از دكتر محمد مصدق (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۸ مارچ ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مصدق، الگويي براي سياست‌ورزى
ايران: ساعت ۸:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مصدق، الگويي براي سياست‌ورزی

دوشنبه ۱۹ مارچ ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۸:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ مصدق، الگويي براي سياست‌ورزى (پخش مجدد)