برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۵ جولاى ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان: بی اخلاقی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان: بی اخلاقی

سه شنبه ۱۶ جولاى ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان: بی اخلاقی (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ اخلاق و عرفان: بی اخلاقی (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۷ جولاى ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات

پنجشنبه ۱۸ جولاى ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۱ جولاى ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی و مسئولیت ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی و مسئولیت ۲

دوشنبه ۲۲ جولاى ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی و مسئولیت ۲ (پخش مجدد)