برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ تئوری‌های امامت در شيعه
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ تئوری‌های امامت در شيعه

سه شنبه ۱۴ آگوست ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ تئوری‌های امامت در شيعه (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ تئوری‌های امامت در شيعه (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۵ آگوست ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما

پنجشنبه ۱۶ آگوست ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ فلسفه قربانی و قرن ما (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۹ آگوست ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مسئولیت و قانون
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مسئولیت و قانون

دوشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ مسئولیت و قانون (پخش مجدد)