برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۶ جولاى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خدا در آيينه عارفان ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خدا در آيينه عارفان ۱

سه شنبه ۱۷ جولاى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ خدا در آيينه عارفان ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ خدا در آيينه عارفان ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۸ جولاى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ فرجام برجام
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ فرجام برجام

پنجشنبه ۱۹ جولاى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ فرجام برجام (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ فرجام برجام (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۲ جولاى ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ چرا حقوق بشر!؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ چرا حقوق بشر!؟

دوشنبه ۲۳ جولاى ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ چرا حقوق بشر!؟ (پخش مجدد)