برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۳ جون ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر یا مهر خدا؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر یا مهر خدا؟

پنجشنبه ۲۴ جون ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر یا مهر خدا؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ قهر یا مهر خدا؟ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۷ جون ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دین و قدرت درعصر پیامبر ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ دین و قدرت درعصر پیامبر ۱

دوشنبه ۲۸ جون ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ دین و قدرت درعصر پیامبر ۱ (پخش مجدد)