برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۵ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ نحوه انتخاب پیامبران
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ نحوه انتخاب پیامبران

سه شنبه ۱۶ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ نحوه انتخاب پیامبران (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ نحوه انتخاب پیامبران (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۷ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱

پنجشنبه ۱۸ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۱ آپريل ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اتحاد اسلام
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ اتحاد اسلام

دوشنبه ۲۲ آپريل ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ اتحاد اسلام (پخش مجدد)