برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۱ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۱

سه شنبه ۲۲ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۳ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟

پنجشنبه ۲۴ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۷ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ بحران محیط زیست و فاجعه آب ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ بحران محیط زیست و فاجعه آب ۱

دوشنبه ۲۸ اكتبر ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ بحران محیط زیست و فاجعه آب ۱ (پخش مجدد)