برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱ دسامبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات

پنجشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ در معنا و مفهوم صلات (پخش مجدد)

يكشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین

دوشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین (پخش مجدد)