برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۵ اكتبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ توبه در قرآن و مثنوی ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ توبه در قرآن و مثنوی ۱

سه شنبه ۱۶ اكتبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ توبه در قرآن و مثنوی ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ توبه در قرآن و مثنوی ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۷ اكتبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ ازدواج موقت وارکان خانواده
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ ازدواج موقت وارکان خانواده

پنجشنبه ۱۸ اكتبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ ازدواج موقت وارکان خانواده (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ ازدواج موقت وارکان خانواده (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۱ اكتبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ هزینه های تغییر رژیم ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ هزینه های تغییر رژیم ۱

دوشنبه ۲۲ اكتبر ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ هزینه های تغییر رژیم ۱ (پخش مجدد)