برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۹ ژانويه ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهی به «راه طی شده» پس از ربع قرن
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهی به «راه طی شده» پس از ربع قرن

پنجشنبه ۲۰ ژانويه ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهی به «راه طی شده» پس از ربع قرن (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ نگاهی به «راه طی شده» پس از ربع قرن (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۳ ژانويه ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ قانون طلایی اخلاق
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ قانون طلایی اخلاق

دوشنبه ۲۴ ژانويه ۲۰۲۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ قانون طلایی اخلاق (پخش مجدد)