برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۲ ژانويه ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲

پنجشنبه ۲۳ ژانويه ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۶ ژانويه ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ عبادت و خودسازی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ عبادت و خودسازی

دوشنبه ۲۷ ژانويه ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ عبادت و خودسازی (پخش مجدد)