برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۲

سه شنبه ۳ دسامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ قرآن کریم و ما ۲ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ پیام‌های پناه بخش آخر قرآن
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ پیام‌های پناه بخش آخر قرآن

پنجشنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ پیام‌های پناه بخش آخر قرآن (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ پیام‌های پناه بخش آخر قرآن (پخش مجدد)

يكشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ خدا و جهان
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ خدا و جهان

دوشنبه ۹ دسامبر ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ خدا و جهان (پخش مجدد)