برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۱ جون ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ پيام‌هاي پناه بخش آخر قرآن
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ پيام‌هاي پناه بخش آخر قرآن

پنجشنبه ۲۲ مى ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ پيام‌هاي پناه بخش آخر قرآن (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ پيام‌هاي پناه بخش آخر قرآن (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۵ جون ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ما و ميراث شريعتي ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ما و ميراث شريعتي ۱

دوشنبه ۲۶ جون ۲۰۱۷
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ ما و ميراث شريعتي ۱ (پخش مجدد)