برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۴ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خود شناسی عرفانی ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ خود شناسی عرفانی ۲

سه شنبه ۱۵ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ خود شناسی عرفانی ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ خود شناسی عرفانی ۲ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۶ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟

پنجشنبه ۱۷ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و مفهوم جهاد!؟ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۰ اكتبر ۲۰۱۹
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ناسيوناليسم و فاشيسم ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ ناسيوناليسم و فاشيسم ۲

دوشنبه ۲۱ اكتبر ۲۰۱۹
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ ناسيوناليسم و فاشيسم ۲ (پخش مجدد)