برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۱۹ جولاى ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد

پنجشنبه ۲۰ جولاى ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ قرآن و جهاد (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۳ جولاى ۲۰۱۷
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ چرا جریان عدالت خواه شکست خورد؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ چرا جریان عدالت خواه شکست خورد؟

دوشنبه ۲۴ جولاى ۲۰۱۷
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ چرا جریان عدالت خواه شکست خورد؟ (پخش مجدد)