برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۳ مارچ ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ حریم های خصوصی، حرمت ها و حقوق
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ حریم های خصوصی، حرمت ها و حقوق

پنجشنبه ۴ مارچ ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ حریم های خصوصی، حرمت ها و حقوق (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ حریم های خصوصی، حرمت ها و حقوق (پخش مجدد)

يكشنبه ۷ مارچ ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ طالقانی و بازگشت به قرآن ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ طالقانی و بازگشت به قرآن ۱

دوشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ طالقانی و بازگشت به قرآن ۱ (پخش مجدد)