برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۱

سه شنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ غم و شادی در عرفان مولانا ۱ (پخش مجدد)

چهارشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ عشق درعرفان و قرآن ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ عشق درعرفان و قرآن ۲

پنجشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ عشق درعرفان و قرآن ۲ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ عشق درعرفان و قرآن ۲ (پخش مجدد)

يكشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ انقلاب‌ها و نوستالوژی‌ها
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ انقلاب‌ها و نوستالوژی‌ها

دوشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ انقلاب‌ها و نوستالوژی‌ها (پخش مجدد)