برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۸ جولاى ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ ولايت معنوى چیست؟
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ ولايت معنوى چیست؟

پنجشنبه ۲۹ جولاى ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ ولايت معنوى چیست؟ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ ولايت معنوى چیست؟ (پخش مجدد)

يكشنبه ۱ آگوست ۲۰۲۱
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ یکتاپرستی: آزادی بخش یا برده ساز ۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی بخش یا برده ساز ۲

دوشنبه ۲ آگوست ۲۰۲۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ آزادی بخش یا برده ساز ۲ (پخش مجدد)