برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

چهارشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سالروز تولد دکتر مصطفی چمران ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ سالروز تولد دکتر مصطفی چمران ۱

پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ سالروز تولد دکتر مصطفی چمران ۱ (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ سالروز تولد دکتر مصطفی چمران ۱ (پخش مجدد)

يكشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مؤلفه‌هاى دنياى معاصر ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ مؤلفه‌هاى دنياى معاصر ۱

دوشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ مؤلفه‌هاى دنياى معاصر ۱ (پخش مجدد)