برنامه‌هاى اين هفته پرتو نور
---------------------------------------

دوشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ امر به مشروع یا امر به معروف
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى بازرگان ؛ امر به مشروع یا امر به معروف

سه‌شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى بازرگان ؛ امر به مشروع یا امر به معروف (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى بازرگان ؛ امر به مشروع یا امر به معروف (پخش مجدد)

چهارشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ مبانی اصلاح دینی در نگاه دکتر شریعتی
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى انتظام ؛ مبانی اصلاح دینی در نگاه دکتر شریعتی

پنجشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۵ عصر ؛ آقاى انتظام ؛ مبانی اصلاح دینی در نگاه دکتر شریعتی (پخش مجدد)
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى انتظام ؛ مبانی اصلاح دینی در نگاه دکتر شریعتی (پخش مجدد)

يكشنبه ۲ اكتبر ۲۰۲۲
آمريكا: ساعت ۷ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ جدال عقل و نقل در تاریخ اسلام ۱
ايران: ساعت ۹:۳۰ شب ؛ آقاى اشكورى ؛ جدال عقل و نقل در تاریخ اسلام ۱

دوشنبه ۳ اكتبر ۲۰۲۲
ايران: ساعت ۹:۳۰ صبح ؛ آقاى اشكورى ؛ جدال عقل و نقل در تاریخ اسلام ۱ (پخش مجدد)